Ostale ustanove i pravna lica

Zdravstvena ustanova Lječilište Gata obavlja usluge bolničkog liječenja iz djelatnosti fizikalna medicina i rehabilitacija za osigurana lica sa područja USK-a.

Zavod za javno zdravstvo obavlja usluge iz djelatnosti javnog zdravstva sekundarnog nivoa za osigurana lica sa područja Unsko-sanskog kantona: socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva, epidemiologija, higijena i preventivna zdravstvena zaštita mladih u školama i fakultetima.