Osigurana lica

Pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja mogu ostvarivati samo lica kojima je prema odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i općih akata Zavoda utvrđen status osiguranog lica u Zavodu i mogu biti:

 • osiguranici,
 • članovi porodice osiguranika,
 • lica osigurana u određenim okolnostima.

Osiguranik se postaje:

 • zaposlena lica (u preduzećima, ustanovama, kod pravnog ili fizičkog lica, međunarodnim organizacijama, konzularnim ili diplomatskim predstavništvima, zemljoradnici),
 • korisnici penzija,
 • nezaposlena lica pod uslovima iz Zakona,
 • lica kojima je priznato svojstvo RVI , demobilisanog borca, mirnodobskog invalida odnosno status porodice šehida i poginulih boraca saglasno pozitivnom propisu
 • lica koja su korisnici prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti,
 • lica koja u skladu sa članom 27. Zakona sami plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje.

Članovi porodice osiguranika su:

 • supružnik (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku i porodici),
 • djeca (rođena u braku, van braka, usvojena ili pastorčad) i druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik izdržava,
 • roditelj (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih izdržava,
 • unuci, braća, sestre, djed i baka ako su nesposobni za samostalni život i rad i ako nemaju sredstava za izdržavanje, pa ih osiguranik izdržava.