Inoosiguranje

Korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu

     Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu regulirana je Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 31/02). Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u inostranstvu, kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava.

Članovima 4. i 5. Pravilnika utvrđeno je da:

..zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.

 

Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu.

     Osigurana lica sa zahtjevom za izdavanje navedene potvrde se obraćaju nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, po mjestu prebivališta. Potvrda se može izdati samo ukoliko osigurano lice ne boluje od akutnih oboljenja ili od hroničnog oboljenja koje zahtijeva duže liječenje.

    

Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno dvojezični obrazac, shodno članku 9. navedenog Pravilnika, može se izdati samo osiguranom licu za koje je prije odlaska u inostranstvo utvrđeno da ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva dulje liječenje i stalan nadzor doktora medicin. , a što se dokazuje ocjenom zdravstvenog stanja osiguranog lica od strane izabranog doktora medicine, a na osnovu neposrednog ljekarskog pregleda, potrebne laboratorijske i RTG dijagnostige te drugih medicinskih nalaza iz kojih se može pouzdano utvrditi zdravstveno stanje osiguranog lica.

 
Zahtjev za izdavanje potvrde o pravu na korištenje zdravstevne zaštite u inostranstvu

Zahtjev za izdavanje potvrde o pravu na korištenje zdravstevne zaštite u inostranstvu predaje se nadležnoj poslovnici Zavoda po mjestu prebivališta, a prije odlaska u inostranstvo, uz sljedeću dokumentaciju:

01ocjena zdravstvenog stanja osiguranog lica (ljekarsko uvjerenje),

 (Ljekarsko uvjerenje/ ocjenu zdravstevnog stanja osiguranog lica utvrđuje izabrani doktor medicine u nadležnom domu zdravlja. Uz ljekarsko uvjerenje obavezno je priložiti i medicinske nalaze (labaratorijske, RTG snimke i druge medicinske nalaze) iz kojih se pouzdano može utvrditi zdravstveno stanje osiguranog lica).

02kopija zdravstvene knjižice ovjerena u nadležnoj poslovnici zavoda za tekući mjesec.

 

Izdavanje dvojezičnog obrazca/potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu vrši nadležna poslovnica Zavoda u skladu sa Uputstvom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama van Unsko-sanskog kantona i u inostranstvu.

Osigurano lice na osnovu navedene potvrde/obrazca može koristiti pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu u državama ugovornicama najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine.

 
Nadoknada troškova korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu

Nadoknada troškova korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu

    

Osigurano lice Zavoda koje je koristilo zdravstvenu zaštitu u inostranstvu i lično platilo troškove zdravstvene zaštite, može podnijeti pismeni zahtjev nadležnoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja za nadoknadu navedenih troškova uz predočenje medicinske i računske dokumentacije s prijevodom na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, a u roku od 60 dana od dana završetka liječenja osiguranog lica, i to u sljedećim slučajevima

 

- da je osigurano lice koristilo zdravstvenu zaštitu kao hitan slučaj;

- da je osigurano lice upućeno na liječenje u zdravstvenu ustanovu u inostranstvu sa potrebnom uputnicom koja je ovjerena od strane Ljekarske komisije;

- da je osiguranom licu izdana potvrda, odnosno dvojezični obrazac kojim mu se omogućava korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu

U navedenim slučajevima Ljekarska komisija odlučuje i o naknadi troškova plaćenih lijekova ako se isti nalaze na Listi lijekova Zavoda.

Dvojezični obrazci, odnosno Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, mogu se izdati i naknadno, na zahtjev inostranog nositelja socijalnog osiguranja, u skladu sa potpisanim ugovorima o socijalnom osiguranju, o čemu odlučuje  Ljekarska komisija Zavoda Unsko-sanskog kantona.

 

     Osigurana lica koja su koristila zdravstvenu zaštitu u inostranstvu mimo gore navedenih slučajeva, troškove korištene zdravstvene zaštite snose lično.

    

 
Liječenje u inostranstvu

Liječenje u inostranstvu

     Pravo na upućivanje na liječenje u inostranstvu se ostvaruje u skladu sa odredbama pravilnika o uvjetima i postupku upućivanja na liječenje osiguranih lica na liječenje u inostranstvo ("Službene novine Federacije BiHbr: 93/13. 102/15, 16/19 i 22/19).

 
Korištenje zdravstvene zaštite INO osiguranika

Korištenje zdravstvene zaštite INO osiguranika

     Osobe koje su zdravstveno osigurane u inostranstvu, za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini imaju pravo na korištenje hitne zdravstvene zaštite. Način korištenja zdravstvene zaštite i obim prava ovise o državi iz koje osoba dolazi odnosno da li je Bosna i Hercegovina s državom prebivališta osobe sklopila ugovor o socijalnom osiguranju ili takav ugovor nije sklopljen. Ukoliko postoji sklopljen ugovor te osobe zdravstvenu zaštitu koriste na osnovu potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite koju je izdao inostrani nosilac osiguranja.

     Kako bi u slučaju potrebe inostrani osiguranici nesmetano koristili zdravstvene usluge, potrebno je da po dolasku u mjesto boravka u poslovnici zdravstvenog osiguranja, potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite (dvojezični obrazac koji je izdao inostrani nosioc osiguranja) zamijene za bolesnički list. Predočenjem bolesničkog lista mogu se koristiti zdravstvene usluge kod svakog ugovornog doktora i svake ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda u obimu predviđenom međudržavnim ugovorom.

     U slučaju kada korisnik zdravstvene usluge ne posjeduje potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite, poslovnica zdravstvenog osiguranja treba zatražiti naknadno izdavanje potvrde.

     Ukoliko se potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini ne pribavi do završetka liječenja zdravstvena ustanova može naplatiti troškove korisniku lično.

 
Ostvarivanje zdravstvenog osiguranja korisnika bosanskohercegovačke penzije/umirovine u državi...

Ostvarivanje zdravstvenog osiguranja korisnika bosanskohercegovačke penzije/umirovine u državi ugovornici prilikom promjene mjesta prebivališta

     Ugovorima o socijalnom osiguranju koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa državama ugovornica se osigurava i zdravstvena zaštita penzionera jedne države ugovornice i njihovih članova porodice koji imaju stalno prebivalište u drugoj državi ugovornici i zdravstveno osiguranje članova porodice radnika za vrijeme rada u jednoj od država ugovornica.

     Ova lica ostvaruju zdravstvenu zaštitu u punom obimu a na osnovu prijave na zdravstveno osiguranje koju izdaje nadležni nosioc zdravstvenog osiguranja matične države.

     Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, vrši izdavanje prijava na zdravstveno osiguranje u neku od država ugovornica svojih osiguranih lica koji su korisnici bosanskohercegovačke penzije/mirovin, a na osnovu sljedeće dokumentacije:

- kopija odjave prebivališta iz Bosne i Hercegovine-sa područja Unsko-Sanskog kantona,

- kopija prijave prebivališta u drugoj državi ili uvjerenje od nadležnog inostranog MUP da ima prijavljen privremeni boravak u toj državi najmanje godinu dana,

- kopija osobne iskaznice druge države,

- kopija izvornog rješenje o penzionisanj u BiH (s područja Unsko-Sanskog kantona) ili potvrda PIO-a Federacije BiH (u kojoj stoji mjesto zadnjeg zaposlenja),

- kopija zadnjeg čeka o penziji –koji mora pokazivati da osiguranik prima penziju u datoj državi (ukoliko osiguranik nije prebacio isplatu penzije iz Federacije BiH obavezan je isto uraditi na način da podnosi zahtjev PIO-u Bihać),

- obrazac zahtjeva prijave u datu državu, izdaje nadlezni inostrani nosioc osiguranja,

- odjava sa zdravstvenog osiguranja USK-a (iz one poslovnice gdje je osiguranik bio osiguran),

- dokaz da ne ostvaruje zdravstvenu zaštitu po nekom drugom osnovu.

 
Sklopljeni sporazumi

Bosna i Hercegovina - Republika Hrvatska


 • Ugovor o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, potpisan 04.10.2000. godine u Zagrebu, objavljen u „Službenom glasniku BiH“- međunarodni ugovori, broj 6/01, stupio na snagu 01.11.2001. godine.
 • Administrativni sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, stupio na snagu 01. 11. 2001. godine.

 

Bosna i Hercegovina - Republika Austrija


 • Sporazum o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije, potpisan 1999.godine, objavljen u "Službenom glasniku BiH"- međunarodni ugovori, broj 2/01, stupio na snagu 01.11.2001. godine.
 • Protokol o provođenju sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije, stupio na snagu kada i sam Sporazum.

 

Bosna i Hercegovina ex. SR Jugoslavija (Srbija i Crna Gora)


 • Sporazum između Bosne i Hercegovine i SR Jugoslavije o socijalnom osiguranju potpisan 2002.godine, objavljen u „Službenom glasniku BiH“ - međunarodni ugovori“, broj 16/03, stupio na snagu 01.01.2004. godine.

 

Bosna i Hercegovina – Republika Turska


 • Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Turske o socijalnom osiguranju, potpisan 27.05.2002. godine, objavljen u „Službenom glasniku BiH- Međunarodni ugovori“, broj 16/03, stupio na snagu 01.09.2004.god.
 • Administrativni sporazum za provedbu Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Turske o socijalnom osiguranju, stupio na snagu 2004. godine.

 

Bosna i Hercegovina – Republika Makedonija


 • Ugovor o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije (potpisan 27.05.2002. godine, objavljen u „Službenom glasniku BiH- Međunarodni ugovori“,broj 16/03, stupio na snagu 01.09.2004. godine.
 • Administrativni sporazum za provođenje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju, stupio na snagu u 2006-oj godini.

 

Bosna i Hercegovina – Republika Slovenija


 • Sporazum o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije, potpisan 19.02.2007.godine, objavljen u „Službenom glasniku BiH - međunarodni ugovori“, broj 8/07-stupio na snagu 01.07.2008.godine.

 

Bosna i Hercegovina – Kraljevina Belgija


 • Ugovor o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Belgije, objavljen u „Službenom glasniku BiH-međunarodni ugovori“,broj 10/07), stupio na snagu 01.06.2009.godine. Važno priopćenje: S obzirom na to da još nisu dogovoreni i usaglašeni dvojezični obrazaci za provedbu Ugovora, primjena istog još nije moguća.

 

Bosna i Hercegovina – Republika Mađarska


 • Ugovor o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti između Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske, objavljen u „Službenom glasniku BiH-međunarodni ugovori“, broj 12/08, stupio na snagu 01.07.2009.godine.

Neke od međunarodnih bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju koje je zaključila bivša SFRJ sukcesivno je preuzela Bosna i Hercegovina do trenutka sklapanja izravnih bilateralnih ugovora.Takvi ugovori su sa sljedećim državama:

 • Njemačka,
 • Holandija,
 • Luksemburg,
 • Italija,
 • Švicarska (samo saobraćajne nesreće),
 • Švedska (osigurana lica Zavoda sami plaćaju troškove),
 • Francuska (ne može se koristiti zdravstvena zaštita s bolesničkim listom).