Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 7. stav 3. i 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije…
Poziv za dostavu ponuda za realizaciju Programa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica za 2017. godinu Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona sa sjedištem u Bihaću, ulica V Korpusa 10, poziva Vas da dostavite ponudu za realizaciju Programa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu Općina…
Javni poziv PDF
Javni poziv za učešće u programu asistirane reprodukcije PDF Zahtjev za učešće u programu asistirane reprodukcije PDF