ponedjeljak, 23 Oktobar 2017 13:30

Tenderska dokumentacija

Pregovarački postupak održavanje jedinstvenog zdravstvenog informacionog sistema PDF Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača PDF
Na osnovu člana 70 stav 1,2,4 i 6 Zakona o javnim nabavkama (SL.Glasnik BIH broj 39/14) Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja donosi odluku o poništenju postupka javne nabavke roba - Elektronske zdravstvene kartice, potrošnog materijala i printer za elektronske kartice za potrebe Zavoda PDF
petak, 28 Juli 2017 13:07

Javni poziv za apoteke - 20.07.2017.

Javni poziv svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK-a PDF
Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ( "Službene novine Federacije BiH", 30/97, 7/02,70/08i 48/11), člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona ( "Službeni glasnik USK-a" 8/10 i 19/11)…