Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 7. stav 3. i 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije…
ponedjeljak, 04 Mart 2019 13:01

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama (SL. Glasnik BiH broj39/14) u postupku javne nabavke vrećice za urostomu sa podlogom, vrećice za kolostomu, vrećice za ileostomu, pojas za stomu i pastu za bolje naljeganje na preporuku Komisije za javne nabavke od 13.02.2019…
Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 7. stav 3. i 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije…
Na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine člana 26. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj : 12/15),odluke upravnog odbora Zavoda broj: 01-37-712/18 od 31.01.2018. godine , u vezi sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja i Programom zdravstvene zaštite o pružanju…