Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 7. stav 3. i 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije…
Ponedjeljak, 23 Listopad 2017 13:30

Tenderska dokumentacija

Pregovarački postupak održavanje jedinstvenog zdravstvenog informacionog sistema PDF Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača PDF
Na osnovu člana 70 stav 1,2,4 i 6 Zakona o javnim nabavkama (SL.Glasnik BIH broj 39/14) Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja donosi odluku o poništenju postupka javne nabavke roba - Elektronske zdravstvene kartice, potrošnog materijala i printer za elektronske kartice za potrebe Zavoda PDF
Petak, 28 Srpanj 2017 13:07

Javni poziv za apoteke - 20.07.2017.

Javni poziv svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK-a PDF
Stranica 4 od 13