Petak, 05 Listopad 2018 09:43

Ponovni javni poziv za apoteke - 05.10.2018. godine

Saglasno odredbama člana 37., 38., i 99. Alineja 4. Zakona o zdravstvenom o osiguranju („ Službene novine Federacije BIH“ , br. 30/97, /02, 70/08 i 48/11 ), a na osnovu člana 2. Stav2. Odluke o kriterijima, načinu i uslovima ugovaranja sa apotekama na Unsko-sanskom kantonu („ Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj, 16/08, Odluke Skupštine USK-a o utvrđivanju takse na teret osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a broj: 01-02-3-480/17 od 31.03.2017. godine i Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Usk-a o utvrđivanju takse za izdavanje lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja broj; 01-14-713/18 od 31.01.2018. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona upućuje ):

 

PONOVNI JAVNI POZIV

 Svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu

 

Ponovni javni poziv za apoteke za 2018. godinu

PDF

Pročitano 370 puta