• O zavodu

  Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać osnovan je Odlukom Skupštine USK-a, na sjednici održanoj dana 05.08.1998. godine. Djelatnost Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać uređena je Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim zakonskim i podzakonskim propisima, kantonalnim propisima, Statutom i drugim općim aktima Zavoda.

  Više...
 • Osiguranje

  Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog osiguranja građana, čini jedinstveni sistem u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druge oblike osiguranja na način koji je utvrđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima i propisima donesenim na osnovu zakona.

  Više...
 • Dokumenti

  Na našoj stranici možete pronaći većinu pravnih propisa vezanih za zdravstveno osiguranje i s tim u vezi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

  Više...
 • Ugovorne zdravstvene ustanove

  Primjena prava na zdravstvenu zaštitu osigurava se kroz ugovaranje između Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a i zdravstvenih ustanova , saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, Zakonu o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu kao i Jedinstvenoj metodologiji kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove.

  Više...
 • 1
 • 2
 • 3

eLegitimacija

20-10-2017 Hits:6 ZZO vijesti ZZO Admin

  Odluka o sadržaju i obliku elektronske zdravstvene legitimacije kojom se dokazuje status osiguranog lica Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a PDF Pročitaj vijest

Odluka o postupku javne nabavke

11-10-2017 Hits:54 ZZO vijesti ZZO Admin

  Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1. i 3. i člana 69. tačka e)Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (SL.glasnik BIH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 03-49-7445 od 03.10.2017. godine, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona donosi odluku,   PDF Pročitaj vijest

Poziv osiguranim licima za izbor doktora

20-09-2017 Hits:100 ZZO vijesti ZZO Admin

  Poziv osiguranim licima za izbor doktora medicine i doktora stomatologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti PDF Rok za izbor PDF Pročitaj vijest

Obavještenje za javnost - 08.09.2017.godine

08-09-2017 Hits:361 ZZO vijesti ZZO Admin

  Obavještavaju se obveznici uplate doprinosa  da je za uplatu javnih prihoda prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona došlo do promjene depozitnog računa. Izmjena računa objavljena je u "Službenim novinama FBiH", broj: 67/17 od 06.09.2017. godine.  PDF Pročitaj vijest

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - elektronske zdravstvene kartice

08-09-2017 Hits:119 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Na osnovu člana  70 stav 1,2,4 i 6  Zakona o javnim nabavkama (SL.Glasnik BIH broj 39/14) Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja donosi odluku o poništenju postupka javne nabavke roba - Elektronske zdravstvene kartice, potrošnog materijala i printer za elektronske kartice za potrebe Zavoda PDF Pročitaj vijest

Javni poziv za apoteke - 20.07.2017.

28-07-2017 Hits:168 Pozivi i obavještenja ZZO Admin

Javni poziv svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK-a PDF Pročitaj vijest

Premija

Kontakt informacije

Home
Zavod zdravstvenog osiguranja
PETOG KORPUSA 10
77000 Bihać
Phone
+387 (0)37 222 621
+387 (0)37 222 971
 

Naše poslovnice